Prowadzimy pełną księgowość, która w głównej mierze dotyczy spółek prawa handlowego oraz spółek osobowych prawa handlowego.

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ NAKŁADA NA PODATNIKA OBOWIĄZEK:

 • dokładnego kwalifikowania wszystkich operacji gospodarczych, należności i zobowiązań, a także prowadzenia szczegółowej ewidencji,
 • sporządzania bilansu, rachunków zysków i strat,
 • pełnej sprawozdawczości na potrzeby ich ewidencji w Sądzie Rejonowo-Gospodarczym.

Służymy Państwu swoim doświadczeniem i fachowym rozeznaniem na każdym z etapów prowadzenia pełnej księgowości.

Czasem wyznacznikiem konieczności prowadzenia pełnej księgowości są przychody osiągane przez firmę. Ich limit rok 2023 został ustalony na kwotę 9.654.400 złotych (2.000.000 x 4,8272).

Prowadzenie ksiąg rachunkowych obejmuje:

 • Otwarcie i zamknięcie ksiąg zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Prowadzenie ewidencji przychodów, kosztów, rozrachunków, zmian majątku i kapitału na odpowiednich kontach księgowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz odpisy amortyzacyjne
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • Sporządzanie rejestrów VAT sprzedaży i zakupów,
 • Sporządzanie, przechowywanie oraz wysyłka deklaracji ZUS
 • Sporządzanie, przechowywanie oraz wysyłka deklaracji podatkowych
 • Sporządzanie, przechowywanie oraz wysyłka pliku JPK_V7
 • Księgowanie na podstawie dostarczonych dokumentów księgowych, wyciągów w formacie MT940 oraz dostarczonego w formie papierowej zestawienia wyciągów
 • Sporządzenie Sprawozdania Finansowego w formie elektronicznego pliku uwierzytelnionego podpisem elektronicznym
 • Reprezentowanie ZLECENIODAWCY w bieżących kontaktach z Organami Skarbowymi i Organami Kontroli Skarbowej, wyłącznie w zakresie prowadzonych KSIĄG i EWIDENCJI, po uprzednim uzyskaniu pełnomocnictwa i / lub upoważnienia.

Jeśli mają w związku z tym Państwo pytania lub szukają odpowiedzialnego biura rachunkowego, które poprowadzi pełną księgowość Państwa firmy ZAPRASZAM DO KONTAKTU