Tarcza 9.0 cz.2

ŚWIADCZENIA POSTOJOWE ZUS

W przypadku świadczenia postojowego ilość wypłacanych świadczeń również zależy od wcześniej już wypłaconych świadczeń, jak również od kodu PKD i przewidzianej dla tej branży ilości. Jeżeli złożyłeś wniosek RSP-DD7 i otrzymałeś świadczenie postojowe to ZUS pomniejszymy liczbę świadczeń postojowych, o które możesz wystąpić.  Jeśli na przykład Twój rodzaj przeważającej działalności oznaczony jest kodem 55.10 i otrzymałeś świadczenie postojowe trzy razy, to możesz otrzymać świadczenie postojowe dwa razy, gdyż dla tej branży możesz otrzymać świadczenie maksymalnie pięciokrotnie.

Możesz otrzymać świadczenie postojowe RAZ,

jeśli na dzień 31 marca 2021 r. rodzaj przeważającej działalności miałeś oznaczony, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, kodem:

 • 41.Z – sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 42.Z – sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 43.Z – sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 51.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 52.Z – sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 53.Z – sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 54.Z – sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 59.Z – sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 64.Z – sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 65.Z – sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 75.Z – sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 77.Z – sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 81.Z – sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 82.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 89.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 29.Z – wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,
 • 39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 02.Z – fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne,
 • 09.Z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Możesz otrzymać świadczenie postojowe maksymalnie DWUKROTNIE,

jeśli na dzień 31 marca 2021 r. rodzaj przeważającej działalności miałeś oznaczony, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, kodem:

 • 71.Z – sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 72.Z – sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

Możesz otrzymać świadczenie postojowe maksymalnie CZTEROKROTNIE,

jeśli na dzień 31 marca 2021 r. rodzaj przeważającej działalności miałeś oznaczony, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, kodem:

 • 02.Z – działalność muzeów.

Możesz otrzymać świadczenie postojowe maksymalnie PIĘCIOKROTNIE,

jeśli na dzień 31 marca 2021 r. rodzaj przeważającej działalności miałeś oznaczony, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, kodem:

 • 39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 10.Z – transport lotniczy pasażerski,
 • 23.Z – działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,
 • 10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 • 20.Z – obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
 • 30.Z – pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
 • 10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 • 10.B – ruchome placówki gastronomiczne,
 • 21.Z – przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
 • 29.Z – pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
 • 30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów,
 • 11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • 12.Z – działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
 • 13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • 14.Z – działalność związana z projekcją filmów,
 • 20.Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 • 20.Z – działalność fotograficzna,
 • 21.Z – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 • 11.A – działalność agentów turystycznych,
 • 12.Z – działalność organizatorów turystyki,
 • 90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 • 90.C – pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • 51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 • 52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 • 53.Z – pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
 • 59.A – nauka języków obcych,
 • 59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 10.Z – w zakresie działalności leczniczej pole-gającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
 • 90.A – działalność fizjoterapeutyczna,
 • 90.D – działalność paramedyczna,
 • 01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 • 02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 04.Z – działalność obiektów kulturalnych,
 • 11.Z – działalność obiektów sportowych,
 • 13.Z – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 • 19.Z – pozostała działalność związana ze sportem,
 • 21.Z – działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
 • 29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – od 1 sierpnia 2020 r. ten kod przestał obowiązywać, został podzielony na dwa kody, tj. 93.29.A i 93.29.B,
 • 01.Z – pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
 • 04.Z – działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze świadczenia?

Otrzymasz świadczenie postojowe, jeśli:

 • masz przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej w następstwie COVID-19,
 • rodzaj Twojej przeważającej działalności na dzień 31 marca 2021 r. oznaczony jest odpowiednim kodem PKD
 • przychód z tej działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych), który uzyskałeś w jednym z dwóch miesięcy przed miesiącem, w którym składasz wniosek był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r.
 • nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Co zyskasz?

Otrzymasz środki finansowe w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł. Możesz otrzymać świadczenie postojowe raz  albo kilka razy

Jak złożyć wniosek?

Możesz złożyć wniosek (RSP-DD7) od 4 maja 2021 r. tylko elektronicznie