Tarcza 9.0 cz. 3

Dotacja 5 tys. z Powiatowego Urzędu Pracy

DOTACJA DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW wypłacana jest przez Powiatowe Urzędy pracy do 31 sierpnia 2021r. Wnioski należy składać wyłącznie w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufany. Liczbę dotacji o które może ubiegać się przedsiębiorca przedstawia poniższa tabela.

Kody PKD (działalność przeważająca)

Maksymalna liczba dotacji, jaką może otrzymać przedsiębiorca łącznie na podstawie obu rozporządzeń *

47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z raz
47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z dwukrotnie
47.71.Z, 47.72.Z trzykrotnie
91.02.Z czterokrotnie
49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z – w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 28 lipca 20055r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z pięciokrotnie
* -rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 152)
-rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19